Какво Ви предлагаме?

  • Специализирали сме се в скално-облицовъчните материали – мрамор, варовик, пясъчник, гранит …Но може да ни попитате и за друго – неметални полезни изкопаеми или строителни материали.
  • Търсим и проучваме находища – находищата които са ви необходими.
  • Планираме, организираме и изпълняваме целия процес – от първоначалните документи, през полевата работа и анализа на резултатите до крайния доклад с изчислени запаси.
  • Определяме технологията за експлоатация на вашето специфично находище – план на кариерата, необходимо оборудване, персонал и много повече.
  • Имаме познанията.
  • Имаме опита.
  • Имаме възможностите.

Ние можем …


Ето малка част от проектите, в които сме участвали.​​


Галерия

Енджи

Ново находище на Врачански варовик

Това находище е намерено и проучено от нашето дружество и е в крайната фаза на получаване на концесия за експлоатация. Това е най-голямото установено до момента находище на Врачански варовик с изчислени на д 8 000 000 м3 запаси и ресурси и проектен живот за над 50 години експлоатация при среден годишен добив от над 25 000 м3 скални блокове.

Обект №1

Находище на Врачански варовик

Експлоатацията на това находище започна през 2000-та година – инвестиция на „зелено“. Сега, това е едно от водещите находища за доставка на Врачански варовик. Наши специалисти пряко участваха в управлението на находището през първите 6 години на строителство и експлоатация на кариерата.

Обект №2

Находище на Врачански варовик

Добивните дейности в това находище започнаха през 2008 г като инвестиция „на зелено“. Активно планирахме, организирахме и ръководехме дейностите по експлоатация и маркетинг на суровината. Изготвихме техническите проекти и проведохме експлоатационно проучване на находището. Находището е малко по обем но продължава да е в активна фаза на експлоатация.

Обект 3

Находище на чисто бял варовик

Варовика в това находище е хомогенен, масивен, с изключително рядък бял цвят. Находището е проучено от нас за външен инвеститор. Активно проведохме процедурата по концесиониране заедно със съпътстващите дейности по изготвяне на ОВОС. По настоящем, изпълняваме дейности по техническа организация и управление на добивните процеси. Участието ни в този проект започна през 2008 г. Находището е относително голямо по обем и е в начален стадий на експлоатация.

Находище на мрамор

Нов живот

Това е находище на мрамор, намиращо се в добре известна област за добив на мрамор. В миналото тук са проведени големи по обем геологопроучвателни работи – геоложко картиране, ядково сондиране, лабораторни изследвания на суровината и др. Външен инвеститор ни възложи да извършим анализ на наличната информация и да определим площ с голям потенциал за разработка на ново находище. Голямото предизвикателство тук бе да обединим тежките характеристики на релефа, геометрията на мраморното тяло и околните защитени територии в един работещ проект.

Експлоатационно геоложко проучване

Устойчиво развитие

Една от най-важните дейности в процеса на експлоатация на находищата е „Експлоатационното геоложко проучване“. Целта на това проучване е, чрез изпълнение на набор от дейности да се събере допълнителна информация и чрез последващ анализ да се получи по-подробна представа за строежа на находището. Тези дейности позволяват по-доброто управление на добивните дейности и детайлното им планиране. Експлоатационното геоложко проучване може да бъде с обхват участък или цяло находище. Само през 2017 г., такова проучване сме реализирали за двама наши контрагенти. В резултат на извършеното сондиране и последващо геоложко моделиране бе изготвен инвестиционен план от двамата контрагенти.

Находище на високо декоративни органогенни варовици в Молдова.

Молдова е страна в която повече от 25 години не са добивани скално-облицовъчни материали. Специалисти от нашето дружество разработиха технологична схема за разработка на изоставено находище за високо декоративни органогенни варовици. Извършихме подбор на необходимото оборудване, организирахме доставката на машините и проведохме курс на обучение. Желаем успех на нашите приятели от Молдова.

Това са малка част от нашите печеливши проекти. Ако искате да сте част от тях, можете да се свържете с нас.

Тел.+359882519827

e-mail: bitunski@bnstones.com

3000 Враца, бул. Втори Юни № 19